کاربرد CAD CAM کد کم در دندانپزشکی
0 دیدگاه
دکتر سعید کریمی
09 فروردین 1397

کاربرد CAD CAM کد کم در دندانپزشکی

یکی از سیستمهای در زمینه ی طراحی و ساخت دندان ( Computer aided design ﻳﺎ CAD )( Computer aided manufacturing ﻳﺎ CAM ) طراحی و ساخت دندان بروش کد کم می باشد.

کد کم دندانپزشکی چیست؟

تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) برای حل 3 چالش مهم گسترش یافته است. چالش اول اطمینان از ساخت رستیشنهای با دوام واستحکام کافی بخصوص برای دندان های خلفی، ﭼﺎﻟﺶ دوم اﻳﺠﺎد ترمیمهایی با ظاهر طبیعی و سوم ساخت آسانتر و دقیق تر ریستیشنهای دندان است.

(Computer aided design ﻳﺎ CAD) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ کامپیوتر و(Computer aided manufacturing ﻳﺎ CAM ) ﺳﺎﺧﺖ دندان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ CAD CAM ( کد کم ) است.

CAD CAM کد کم

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ترمیم های زیبایی ﺑطور چشمگیری در طول دو دهه اخیر افزایش یافته است.

CAD CAM کد کم

ﺳﻴﺴﺘﻢ CAD CAM (کد / کم) ﻗﺎدر ﺑﻪ جمع آوري اﻃﻼﻋﺎت و طراحی و ﺗﻮﻟید ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از رستیشنهای دﻧﺪان از قبیل روﻛﺶ، وﻧﻴﺮ، آﻧﻠﻪ، اﻳﻨﻠﻪ، ﭘﺮوﺗﺰ پارسیل ﺛﺎﺑﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ ایمپلنت و ﻧﻴﺰ اﭘﻼﻳﻨسهای ارتودنسی می باشند.

در طی سالهای اخیر فن آوری دیجیتال دندان در پزشکی بسرعت درحال پیشرفت است. در حال حاظر فناوری CAD / CAM ( کد / کم ) می تواند در ساخت تمامی رستوریشنهای دندان از جمله بازسازی کامل دهان مورداستفاده قرار گیرد.

تکنولوژی CAD CAM ( کد / کم ) ساخت ترمیمها را ارزان تر و سریعتر و قابل پیش بینی تر از قبل نموده است. با وجودیکه سیستم CAD / CAM ( کد کم ) مزایای زیادی بهمراه دارد، یادگیری نحوه ی عملکرد سیستم CAD / CAM (کد کم ) به منظور بدست آوردن حداکثر بهره وری سیستم کد کم برای تیم دندان پزشکی لازم است.

CAD CAM کد کم

تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) تنها قادر است ظرف مدت زمان یک روز رستیشنهای مورد نیاز بیمار را بسازد.

همزمان با معرفی و بکار گیری طراحی بکمک کامپیوتر کد CAD و ساخت به کمک کامپیوتر CAM کم در صنعت در دهه 1950 و 1960 زمینه برای بکارگیری در دندان پزشکی فراهم شد.

انواع سیستمهای کد کم CAD CAM

 • کد کم در مطب
 • کد کم لابراتوری
 • بصورت شبکه ای و خارج از مبدا

مزایای کد کم CAD CAM

 • دقت در قالب گیری
 • فرصت برای دیدن، تنظیم و قالب مجددگیری
 • صرفه جویی در زمان ساخت رستوریشن
 • عدم حضور مراحل قالب گیری فیزیکی برای بیمار
 • فرصت برای دیدن اکلوژن
 • ایجاد رستوریشنهای دقیق
 • مقرون به صرفه بودن
 • کنترل عفونت
 • دﻗﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺪل های ساخته شده به روش CAD CAM کد کم

نظرات کاربران

ارسال نظرات